Die derde aspek wat ek in hierdie deel 4 wil aanspreek is die vrees wat in mense se lewens ontketen word. 

 • Waar mense kos en water bymekaar maak en wil vlug na afgeleë plekke toe;
 • Die vreesagtigheid begin later alle logiese denke oorskry; 
 • Die Woord verklaar die volgende aan ons:
  • Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 2Ti 1:7 
  • As ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my; en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe.  Job 3:25 

Job se een probleem was juis sy vreesagtigheid oor sy kinders en dit het ‘n deur oopgemaak vir satan om te kom steel. Ek en jy is eintlik geborge in Christus maar sodra ons vrees toelaat (wat die teenoorgestelde van geloof en vertroue is) dan maak ons self die deur oop.  Miskien is daar dalk al klaar ‘n groep mense bymekaar wat reeds ‘n nuwe gelofte aan God afgelê het dat hulle nog ‘n dag sal heilig en aan God toewy indien Hy hulle sal beskerm teen hierdie Nag van die lang messe.  Sien ook my vorige lesing op hierdie webblad mbt die aflê van geloftes met God.   In die konteks van die Nuwe Testament is dit onskriftuurlik en die fondasie daarvan is ongeloof en gebrek aan vertroue in God wat ons Skepper en enigste Verlosser is.       

Hoekom is die kinders van die Here Jesus dan so vinnig om vreesagtig te raak terwyl ons al die beloftes het van beskerming, krag en outoriteit asook oorwinning.  Kyk na die volgende:

 • Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue die HERE is; Jer 17:7 
 • Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. 1Pe 3:12 
 • En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek. Heb 11:6 
 • En wat van Ps 23 wat ons so gereeld sing en voorlees in die kerke?   Is die Here dan nie meer ons Herder nie? 
 • Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.  U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.  Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae. Ps 23:4-6
  • Wanneer ek en jy ‘n kind van God is, dan is elke belofte in die Woord ook vir my en jou bedoel: 
   • Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.  Dan sal julle My aanroep en heengaan en tot My bid, en Ek sal na julle luister. En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart. Jer 29:11 – 13 
 • Alhoewel die Apostels vervolg was en baie beproewinge deurstaan het, het hulle soos Petrus op die positiewe gefokus:
  • Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode,  sodat ons ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. 1Pe 1:3-5 

Ek reken die rede hiervoor is dalk die feit dat dié mense wat Siener van Rensburg se voorspellings so graag aanhang, ken elke aspek daarvan in detail maar ken nie werklik die Woord van God nie.   Hoekom is ons vinnig om ‘n negatiewe woord oor ons lewens af te sny en kragteloos te verklaar, maar daar is nog steeds mense wat hierdie negatiewe woord vir die land aanhang en dit krag gee met hul woord (tong)?     

Hoekom bid ons nie eerder teen hierdie negatiewe woord nie – want God stel nie daarin belang dat Sy kinders op ‘n wrede manier vermoor word nie.  Dit is NIE Sy wil nie maar eerder ‘n slenter van satan wat rassehaat aanwakker.  Hoekom bid ons nie vir die regering nie – tog ‘n opdrag uit die Woord.  Ons wil eerder by “causes” betrokke raak soos om die renoster en die walvis, ens te beskerm maar hoekom nie by die grootste cause van alles nie – en dit is om die evangelie te gee aan dié wat dit nog nie ontvang het nie .

Die tyd het vir Suid Afrika aangebreek om werklik diep binne onsself te delf en weer by die voete van die Here Jesus uit te kom totdat Hyself vir ons as land ‘n antwoord kan gee.   Ons as blanke Suid Afrika wat die kosbare evangelie saam na hierdie land gebring het, het eintlik gefaal in die opdrag van God aan ons vir hierdie land volgens Sy Woord: 

 • En Hy sê vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder.       Luk 24:46-47 
 • maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde. Act 1:8 
 • En natuurlik die heel eerste boodskap wat gepreek was net nadat die Kerk gebore is deur die vuur van die Heilige Gees op die dag van Pinkster: 
  • En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Act 2:38 
  • En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Act 4:12 

As Paulus en Petrus asook duisende van duisende regoor die wereld kon verander deur die evangelie van Jesus Christus, dan kan en sal al die nasies in Suid Afrika asook Afrika kan verander deur die Krag van God se Gees in ons midde.  

 • Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreflikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie  2Co 4:7 
 • As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. 1Pe 4:11 
 • Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoedanig ons onder julle om julle ontwil gewees het. 1Th 1:5 

My gewaarwording van sommige kinders van die Here Jesus asook sekere kerkinstellings is van so ‘n aard dat hulle die evangelie van Jesus Christus as hulle eie eiendom beskou.  Dat hulle hiervolgens dan ook besluit aan wie hulle die evangelie gaan bekend maak en van wie hulle dit gaan weerhou.  

My persoonlike getuienis:  Jare gelede (1996) het daar ‘n situasie in my lewe plaasgevind wat soos volg verloop het.  Ek was per motor oppad terug van ‘n 3-dae werkswinkel wat ek in die Rustenburg omgewing vir die werk aangebied het en terwyl ek die afdraai neem vanaf die Brits/Pretoria pad in die rigting van Pretoria Noord, stop ‘n motor eweskielik voor my en vra of ek nie ‘n dame en haar seun kan gaan aflaai nie.  Ek was moeg en wou net by die huis kom om te ontspan en het baie opgesien om dit te doen.  Baie teensinnig het ek ingestem en hulle toegelaat – half verplig.  Op die oog af sal jy haar nie kan klassifiseer as ‘n “dame” nie en sy neem toe so ewe haar sigarette en plak dit voor in die kar neer – en ek dink by myself: “Jy sal dit nie durf waag om in my kar te rook nie”.  

Haar getuienis in kort skets ‘n baie haglike lewe waar haar man haar gelos het met die seun en sonder enige geld en heenkome.  Sy het op daardie stadium by haar ouers gebly wat self gesukkel het om te oorleef.  Sy verklaar openlik dat sy nie soos ander mense op die hoeke van strate sal gaan bedel nie, maar sal eerder trollies by die groot winkelsentrums vir mense gaan stoot in die hoop om ‘n geldjie te verdien.  En dan getuig sy dat die Here vir haar goed is.  

Half verplig begin ek ook getuig van die goedheid van die Here Jesus waar ek deur ‘n proses van aflegging (retrenchment) gegaan het en hoe die Here ons finansiele situasie die afgelope 4 jaar verander het.  Die Gees van die Here begin met my deel om haar na die kerk te nooi, maar my vlees skop geweldig en soek na elke denkbare verskoning:

 • Sy gaan nou nie eintlik inpas in die klein kerkgemeenskap nie en ek betwyfel dit of sy die ware evangelie van Jesus Christus sal wil aanvaar;
 • Dit gaan nou weer my verantwoordelikheid wees om hulle te moet gaan haal en weer terug te neem – en dit is net eenvoudig te veel ryery op ‘n Sondag; 
 • Daar is nie plek in die kar as ons gesin reeds in die kar is nie (drie dogters gehad op skool) – dit beteken ek sal meer as een keer moet ry.  

Gevolglik is geen uitnodiging gemaak nie en gewete is gesus dat ek eendag vir hulle ‘n kospakkie sal neem.  Die Sondag by die kerk preek ons ou pastoor oor ‘n saak wat glad nie hiermee verband hou nie en met die uitnodiging vra hy dat ons almal bietjie voor by die altaar kom kniel.   Terwyl ek nog staan en met die Here Jesus begin praat oor die boodskap, kom die gedagte van die vrou en die seun weer by my op.  Nog voordat ek genoeg verskonings kon bymekaar maak hoekom ek haar nie vir die diens genooi het nie, kom die woorde van die Here na my toe so asof dit iemand is wat reg langs my staan en met my praat:  Wie dink jy is jy om te wil kies wie Ek wil red!” 

Nodeloos om te sê het ek onmiddelik die grond opgesoek en met berouvolle hart bely.  Ek het hierdie groot les geleer (dit is NIE my evangelie nie) en kort daarna stuur die Here my en my vrou na Danville om ‘n gemeente te gaan bedien waar die hele omgewing uit dieselfde tipe mense bestaan – wat verslaan is deur die vyand en wat in haglike omstandighede verkeer, waar ek soms beide my voertuie moes inspan om elke mens wat wou aan te ry kerk toe. 

Kom ons weerhou nie die evangelie nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo (Rom 1:16). 

1 person likes this post.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *